fun888 ฟรี 300

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
สภาพัฒน์ เตรียfun888 ฟรี 300มชfun888 ฟรี 300ง ครม.เห็นชอบโครงการเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบสอง 8.3 พันลบ. ขfun888 ฟรี 300่าวเศรษฐกิจ31 ก.ค. 63 17:082020-07-31 Facfun888 ฟรี 300ebookTwitterLine รายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเfun888 ฟรี 300ผยว่า สภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงาน เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในต้นเดือน ส.ค.นี้.เพื่อขอความเห็นชอบโครงการระดับจังหวัด และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นขอรับงบประมาณจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท โดยมีจำนวน 1,081 โครงการ วงเงิน 8,318,086,236 บาท สำหรับผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงานที่ 3.2 (รอบ 2) โครงการระดับจังหวัด และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นขอรับงบประมาณจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท พบว่า เป็นโครงการที่สภาพัฒน์ส่งไปให้ 76 จังหวัด 508 โครงการ ในวงเงิน 7,029,528,329 บาท ประกอบด้วย ภาคเหนือ 112 โครงการ วงเงิน 1,239,548,792 บาท ภาคอีสาน 95 โครงการ วงเงิน 3,080,721,550 บาท ภาคกลาง 79 โครงการ วงเงิน 422,904,607 บาท ภาคตะวันออก 42 โครงการ วงเงิน 437,233,643 บาท และภาคใต้/ภาคใต้ชายแดน 180 โครงการ วงเงิน 1,849,119,737 บาท โดยมีตัวอย่างจังหวัดที่เสนอขอรับงบเงินกู้ และผ่านการประเมินรอบ 2 แล้ว เช่น ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จะได้รับงบ 18 โครงการ วงเงิน 217,758,600 บาท จ.เชียงราย จะได้รับงบ 9 โครงการ วงเงิน 300,241,000 บาท ภาคอีสาน จ.อำนาจเจริญ จะได้งบ 9 โครงการ วงเงิน 282,636,127 บาท จ.บุรีรัมย์ จะได้งบ 4 โครงการ วงเงิน 264,344,375 บาท จ.สกลนคร จะได้งบ 2 โครงการ วงเงิน 234,456,000 บาท ส่วน จ.นครราชสีมา ที่ผ่านประเมิน 20 โครงการ วงเงิน 192,150,880 บาท ส่วนภาคกลาง พบว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสนอ 87,968,840 บาท ผ่านประเมิน 6 โครงการ ในภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ที่เสนอมากสุด 181,635,765 บาท ซึ่งผ่านประเมิน 4 โครงการ ภาคใต้/ภาคใต้ชายแดน จ.นครศรีธรรมราช ที่มีโครงการผ่านประเมิน 5 โครงการ จะได้รับงบ 457,716,714 บาท โดยพบว่า จังหวัดในภาคนี้ส่วนใหญ่ได้รับงบสูงถึงจังหวัดละ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการในส่วนของ อปท. อีก 573 โครงการ วงเงิน 1,288,557,907 บาท ประกอบด้วย ภาคเหนือ 121 โครงการ วงเงิน 301,927,843 บาท ภาคอีสาน 170 โครงการ วงเงิน 224,839,745 บาท ภาคกลาง 85 โครงการ วงเงิน 89,378,569 บาท ภาคตะวันออก 61 โครงการ วงเงิน 131,662,141 บาท และภาคใต้/ภาคใต้ชายแดน 136 โครงการ วงเงิน540,749,609 บาท โดยจังหวัดและอปท. จะต้องเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อแจ้งกลับมายังสภาพัฒน์ ภายในวันที่ 3 ส.ค.นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ก.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: ฟื้นฟูเศรษฐกิจ, สภาพัฒน์, เงินกู้, เศรษฐกิจไทย