sbobet888 มือ ถือ

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
กทม.ปิด 5 พื้นที่เสี่ยงคุมโคsbobet888 มือ ถือวิด sbobet888 มือ ถือรวมสถsbobet888 มือ ถือานบริการ ช่วง 29 ธ.ค.63-4 ม.ค.64 ข่าวทั่วไป29 ธ.ค. 63 08:272020-12-29 FacebookTwitterLine ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม. ซึ่งจำเป็นต้องเข้มข้นมาตรการดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าของกิจการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปิดสนามม้า สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน และสถานบริการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดของโรคดีขึ้น ก็จะมีคำสั่งให้กลับมาเปิดได้ แต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจมีคำสั่งให้ปิดต่อเนื่องออกไปอีก สำหรับสถานบริการที่จะมีการปิดนั้น ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 หมายถึง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ มีดนตรี การแสดงดนตรี มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น มีการจัดแสงหรือเสียง มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. เป็นต้น ร.ต.อ.พงศกร กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด สถานบริการสามารถปรับรูปแบบกิจการเป็นเพียงการจำหน่ายอาหารอย่างเดียวได้ โดยต้องเปิดให้บริการภายในเวลาที่กำหนด มีการดำเนินมาตรการควบคุมจำนวนคนในสถานที่ และกำหนดให้มีการเว้นระยะห่าง หากสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ก็สามารถดำเนินกิจการต่อได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 14) โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ประกอบด้วย 1.1 สนามม้า 1.2 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ 1.3 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 1.4 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1.5 สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการให้สถานที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 2.1 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 2.2 สถานที่ที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัยด้วย โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: COVID-19, กทม., กรุงเทพมหานคร, ปิดพื้นที่เสี่ยง, พงศกร ขวัญเมือง, สถานบริการ, โควิด-19