1688 เกม

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ประเทศไท1688 เกมยมีความได้เปรียบใ1688 เกมนแง่ของจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ใจกลางชาติอาเซียน อีกท1688 เกมั้งยังมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และทรัพยากรมนุษย์ที่มีฝีมือ ประกอบกับนโยบายด้านการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท Delta Electronics of Taiwan ได้ประกาศที่จะตั้งโรงงานการผลิตในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว