ฝาก ถอน xo

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ฝาก ถอน xoศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรฝาก ถอน xoคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเราเทีฝาก ถอน xo่ยวด้วยกัน และมาตรการกำลังใจ ตามการเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตฝาก ถอน xoภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้