goal168

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ที่ประชุgoal168มคณะgoal168กรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรgoal168ษgoal168ฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีgoal168พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ ศบศ.ดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาว ใน 4 กลุ่มโครงการทั้งนี้ ให้มีการเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ที่ต้องการผลักดันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา EIA การทบทวนแบบรายละเอียดและเร่งการพิจารณาโครงการโครงการะบบขนส่งมวลชน ที่ต้องการการสนับสนุนเรื่องการเร่งจัดทำรายงาน PPP เร่งศึกษาทบทวนการออกแบบ จัดทำรายงาน EIA การใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการ แหล่งเงินทุนโครงการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของภาคเอกชนโครงการทางพิเศษ ที่ต้องการเร่งรัดกระบวนการเตรียมความพร้อมโครงการ การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน เร่งเจรจาการลงทุนโครงข่าย Missing Link รวมถึงการเร่งเตรียมความพร้อมโครงการให้สามารถลงทุนก่อสร้างได้ตามแผนโครงการพัฒนาท่าเรือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการเตรียมความพร้อมโครงการ และเร่งรัดกระบวนการเจรจาและประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการร่วมลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันจัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ อาทิ การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ในการลงทุน และการกำหนดเงื่อนไขการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการศูนย์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามรูปแบบร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของโครงการ และเสนอต่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอีกทั้ง การปรับปรุงโครงสร้างหรือกฎระเบียบในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติและสำนักงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อบริหารที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อการพาณิชย์การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อบริหารรถไฟความเร็วสูงการประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ…. ซึ่งมีบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟ และการจัดทำระเบียบรถขนส่งทางรางนอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายลงทุนและการจ้างงานของรัฐวิสาหกิจในช่วงปี 2563-2564 อาทิ การปรับปรุงบริหารเงินกองทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การปรับปรุงแผนการจ้างงานของรัฐวิสาหกิจ