lsm99 pantip

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
สำนัlsm99 pantipกงานคณะกlsm99 pantipรรมการการเลืlsm99 pantipอกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ตามที่พรรคการเมืองได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เกี่ยวกับกรณีมาตรา 34 แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ขณะที่ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 2 พ.ย. มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 5,805 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 218 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5,587 คน